ALT_IMG_INDEX_TEASER

Eccles, Lance - 5 Highland Songs - SATTB (guitar ad lib.)

Arrangments for recorder quintet (SATTB).
Content:
1. Thug mi gaol do’n fhear bhàn
2. Ho ro, mo highean donn bhoidheach
3. Fear a’ bhàta
4. Gràdh geal mo chridh
5. Posadh piuthar Iain Bhàn

Score and parts
Edition Walhall FEM322

Product.Nr. FEM322

EUR 15,70